Team Members

 • Name : Shixuan Zheng
  Tel :
  E-mail:sx-zheng16@mails.tsinghua.edu.cn
  Website:

 • Name : Fengbin Tu
  Tel :
  E-mail:tfb13@mails.tsinghua.edu.cn
  Website:

 • Name : Xu Dai (2013 M.S.)
  Tel :
  E-mail:daixu0113@gmail.com
  Website:

 • Name : Wei Xia (2010 M.S.)
  Tel :
  E-mail:xiaw3@chinaunicom.com
  Website:

 • Name : Yu Peng (2012 M.S.)
  Tel :
  E-mail:pysomedays@163.com
  Website:

 • Name : Weizhi Xu (2013 Post Doc)
  Tel :
  E-mail:xuweizhi@sdnu.edu.cn
  Website:

 • Name : Rui Shi (2012 M.S.)
  Tel :
  E-mail:wwyfsr@163.com
  Website:

 • Name : Hui Gao (2009 M.S.)
  Tel :
  E-mail:snowtotus @163.com
  Website:

 • Name : Yuli Dai (2011 M.S.)
  Tel :
  E-mail:daiyl@guolongvc.com
  Website: