Publications

Selected Publications

(Updated on October 28th, 2021, from dblp)

 • 2021

  [j]    Fengbin Tu, Weiwei Wu, Yang Wang, Hongjiang Chen, Feng Xiong, Man Shi, Ning Li, Jinyi Deng, Tianbao Chen, Leibo Liu, Shaojun Wei, Yuan Xie, Shouyi Yin:
  Evolver: A Deep Learning Processor With On-Device Quantization-Voltage-Frequency Tuning. IEEE J. Solid State Circuits 56(2): 658-673 (2021)
  [j]    Fengbin Tu, Weiwei Wu, Yang Wang, Hongjiang Chen, Feng Xiong, Man Shi, Ning Li, Jinyi Deng, Tianbao Chen, Leibo Liu, Shaojun Wei, Yuan Xie, Shouyi Yin:
  Erratum to "Evolver: a Deep Learning Processor With On-Device Quantization-Voltage-Frequency Tuning". IEEE J. Solid State Circuits 56(9): 2895 (2021)
  [j]    Jianxun Yang, Yuyao Kong, Zhao Zhang, Zhuangzhi Liu, Jing Zhou, Yiqi Wang, Yonggang Liu, Chenfu Guo, Te Hu, Congcong Li, Leibo Liu, Jin Zhang, Shaojun Wei, Jun Yang, Shouyi Yin:
  TIMAQ: A Time-Domain Computing-in-Memory-Based Processor Using Predictable Decomposed Convolution for Arbitrary Quantized DNNs. IEEE J. Solid State Circuits 56(10): 3021-3038 (2021)
  [j]    Kai Zhou, Shouyi Yin, Peng Ouyang, Yinan Liu, Shibin Tang:
  Flexible Rectification of a Speckle Projection System for Depth Sensing. IEEE Trans. Instrum. Meas. 70: 1-13 (2021)
  [c]   Yang Wang, Dazheng Deng, Leibo Liu, Shaojun Wei, Shouyi Yin:
  LPE: Logarithm Posit Processing Element for Energy-Efficient Edge-Device Training. AICAS 2021: 1-4
  [c]   Yang Wang, Yubin Qin, Leibo Liu, Shaojun Wei, Shouyi Yin:
  HPPU: An Energy-Efficient Sparse DNN Training Processor with Hybrid Weight Pruning. AICAS 2021: 1-4
  [c]   Cheng Li, Jiangyuan Gu, Shouyi Yin, Leibo Liu, Shaojun Wei:
  Combining Memory Partitioning and Subtask Generation for Parallel Data Access on CGRAs. ASP-DAC 2021: 204-209
  [c]   Song Zhang, Jiangyuan Gu, Shouyi Yin, Leibo Liu, Shaojun Wei:
  A Multiple-Precision Multiply and Accumulation Design with Multiply-Add Merged Strategy for AI Accelerating. ASP-DAC 2021: 229-234
  [c]   Jianxun Yang, Zhao Zhang, Zhuangzhi Liu, Jing Zhou, Leibo Liu, Shaojun Wei, Shouyi Yin:
  FuseKNA: Fused Kernel Convolution based Accelerator for Deep Neural Networks. HPCA 2021: 894-907
  [c]   Ruiqi Guo, Zhiheng Yue, Xin Si, Te Hu, Hao Li, Limei Tang, Yabing Wang, Leibo Liu, Meng-Fan Chang, Qiang Li, Shaojun Wei, Shouyi Yin:
  15.4 A 5.99-to-691.1TOPS/W Tensor-Train In-Memory-Computing Processor Using Bit-Level-Sparsity-Based Optimization and Variable-Precision Quantization. ISSCC 2021: 242-244
  [c]   Ruiqi Guo, Hao Li, Ruhui Liu, Zhixiao Zhang, Limei Tang, Hao Sun, Leibo Liu, Meng-Fan Chang, Shaojun Wei, Shouyi Yin:
  A 6.54-to-26.03 TOPS/W Computing-In-Memory RNN Processor using Input Similarity Optimization and Attention-based Context-breaking with Output Speculation. VLSI Circuits 2021: 1-2
  [c]   Yang Wang, Yubin Qin, Dazheng Deng, Jingchuan Wei, Tianbao Chen, Xinhan Lin, Leibo Liu, Shaojun Wei, Shouyi Yin:
  A 28nm 276.55TFLOPS/W Sparse Deep-Neural-Network Training Processor with Implicit Redundancy Speculation and Batch Normalization Reformulation. VLSI Circuits 2021: 1-2
  [i]    Tianlong Kong, Shouyi Yin, Dawei Zhang, Wang Geng, Xin Wang, Dandan Song, Jinwen Huang, Huiyu Shi, Xiaorui Wang:
  Dynamic Multi-scale Convolution for Dialect Identification. CoRR abs/2108.07787 (2021)

 • 2020

  • [j]    Shixuan Zheng, Xianjue Zhang, Daoli Ou, Shibin Tang, Leibo Liu, Shaojun Wei, Shouyi Yin:
   Efficient Scheduling of Irregular Network Structures on CNN Accelerators. IEEE Trans. Comput. Aided Des. Integr. Circuits Syst. 39(11): 3408-3419 (2020)
   [c]   Jianxun Yang, Yuyao Kong, Zhao Zhang, Zhuangzhi Liu, Jing Zhou, Yiqi Wang, Yonggang Liu, Chenfu Guo, Te Hu, Congcong Li, Leibo Liu, Jin Zhang, Shaojun Wei, Jun Yang, Shouyi Yin:
   A Time-Domain Computing-in-Memory based Processor using Predictable Decomposed Convolution for Arbitrary Quantized DNNs. A-SSCC 2020: 1-4
   [c]   Mingyang Kou, Jiangyuan Gu, Shaojun Wei, Hailong Yao, Shouyi Yin:
   TAEM: Fast Transfer-Aware Effective Loop Mapping for Heterogeneous Resources on CGRA. DAC 2020: 1-6
   [c]   Feng Xiong, Fengbin Tu, Man Shi, Yang Wang, Leibo Liu, Shaojun Wei, Shouyi Yin:
   STC: Significance-aware Transform-based Codec Framework for External Memory Access Reduction. DAC 2020: 1-6
   [c]   Ning Li, Leibo Liu, Shaojun Wei, Shouyi Yin:
   A High-performance Inference Accelerator Exploiting Patterned Sparsity in CNNs. FCCM 2020: 243
   [c]   Peishuo Li, Zihang Jiang, Shouyi Yin, Dandan Song, Peng Ouyang, Leibo Liu, Shaojun Wei:
   PAGAN: A Phase-Adapted Generative Adversarial Networks for Speech Enhancement. ICASSP 2020: 6234-6238
   [c]   Xi Chen, Songyang Zhang, Dandan Song, Peng Ouyang, Shouyi Yin:
   Transformer with Bidirectional Decoder for Speech Recognition. INTERSPEECH 2020: 1773-1777T
   [i]    Xi Chen, Songyang Zhang, Dandan Song, Peng Ouyang, Shouyi Yin:
   Transformer with Bidirectional Decoder for Speech Recognition. CoRR abs/2008.04481 (2020)